/ Klauzula informacyjna rekrutacja

Klauzula informacyjna rekrutacja

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane „RODO”) informujemy:

 1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Go2Market Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kasztanowa 7 w Groblicach (55-010), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000950476, REGON 521174662, NIP 8961610637.

  Z Administratorem można skontaktować się drogą mailową: hallo@go2market.eu

 2. Cele i podstawy przetwarzania

  a) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) - w przypadku danych osobowych w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu pracy, wymaganych przepisami prawa,
  - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych) - w przypadku innych, dodatkowych danych osobowych, których podanie nie jest wymagane.
  b) Pani/Pana dane osobowe będą też przetwarzane w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to odrębną zgodą. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacyjnych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  c) W przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane również w celu obrony/dochodzenia tych roszczeń, a także w celu wykazania zrealizowania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych - jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

 3. Odbiorcy danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom, które wspierają Administratora w realizacji ww. celów, w tym podmiotom którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO, m.in. podmiotom świadczącym usługi serwisowe dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu, podmiotom świadczącym usługi hostingu, a także np. operatorom pocztowym i kurierskim, kancelariom prawnym oraz podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

 4. Transfer danych

  Może dochodzić do transferu Pani/Pana danych w przypadku korzystania z narzędzi do komunikacji zdalnej w postaci Microsoft 365, dostarczanych przez firmę Microsoft. W związku z tym, że Administrator korzysta z usług Microsoft w zakresie usług IT Państwa dane mogą być przekazywane do USA. Administrator zawarł umowy z Microsoft - tzw. Standardowe klauzule umowne. Oznacza to, że zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej nr 2021/914 UE z dnia 4 czerwca 2021 r. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez tę firmę w USA. Microsoft wdraża dodatkowe środki zapewniające zgodność transferu danych poza EOG. Więcej informacji można znaleźć w dokumencie „Dodatek dotyczący produktów i usług firmy Microsoft dotyczący ochrony danych (DPA)” na oficjalnej stronie dostawcy.

 5. Okres przechowywania danych

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres rekrutacji. Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem roszczeń będą przetwarzane do czasu ich przedawnienia. Dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody będą przechowywane przez okres realizacji celu, którego zgoda dotyczy lub do czasu wcześniejszego odwołania udzielonej zgody.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą

  W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania swoich danych osobowych; usunięcia swoich danych osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; przenoszenia swoich danych osobowych.

  Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody - art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów Administratora - art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

  Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 7. Informacja o wymogu podania danych osobowych
  a) podanie danych osobowych w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu pracy, wymaganych przepisami prawa jest obowiązkowe – są one niezbędne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji;
  b) podanie innych, dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji jest także dobrowolne.

 8. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Potrzebujesz wsparcia w sprzedaży na Amazonie?

Porozmawiamy o tym, jakie masz potrzeby, problemy i plany związane ze sprzedażą na Amazonie. Ustalimy, czy jesteśmy w stanie Ci pomóc.

Podczas rozmowy:

 • zadamy kilka pytań, aby dowiedzieć się więcej o Twojej firmie i produktach,

 • odpowiemy na Twoje pytania,

 • wspólnie ustalimy ewentualny kolejny krok.


  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych jest Go2Market Sp. z o.o., który będzie przetwarzał dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatnosci.

  © 2023 Go2Market. Wszystkie prawa zastrzeżone. Amazon, Amazon Advertising, and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc., or its affiliates.