/ Polityka prywatnosci

Polityka Prywatności

witryny internetowej Go 2 Market.eu

§ 1

Cel polityki prywatności

Celem polityka prywatności Go2Market Sp. z o.o. jest określenie zasad przetwarzania danych osobowych. Dotyczy ona danych, które są przetwarzane przez spółkę w związku z zawarciem przez Usługobiorcę (kontrahenta) umowy z Go2Market (Administratorem), której przedmiotem jest korzystanie przez niego z usług wsparcia sprzedaży na Amazon i usług towarzyszących. Ogólne warunki współpracy zostały określone w umowie świadczenia usług doradczych.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zebranych przy korzystaniu ze stron Administratora.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.
§ 2

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Go2Market Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Kasztanowa 7 w Groblicach (55-010), wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000950476, REGON 521174662, NIP 8961610637
§ 3

Kontakt z Administratorem

/ Polityka prywatnosci
Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności Go2Market sp. z o.o. należy kierować w formie:
 • elektronicznej na adres poczty e-mail: hallo@go2market.eu
 • pisemnej na adres: Go2Market Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 7, 55-010 Groblice.
§ 4

Podstawa i cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe użytkowników strony internetowej Go2Market są przetwarzane w następujących celach:
 • zawarcia umowy świadczenia usług doradczych oraz wykonania jej postanowień;
 • wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych oraz rachunkowych ciążących na spółce;
 • realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów spółki, tj. utrzymywania kontaktu z Usługobiorcą, obsługa złożonego przez Ciebie zapytania, wniosku lub rozpatrzenia reklamacji i komunikacji z Tobą w tym zakresie; (iii) zapobiegania oszustwom, w tym weryfikacja Usługobiorców w publicznych rejestrach; (iv) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • prowadzonej rekrutacji,
 • w innych celach na które wyraziłeś swoją zgodę (podstawą przetwarzania danych osobowych w przypadkach opisanych powyżej jest dobrowolnie udzielona przez Ciebie zgoda).
Zawarcie umowy i korzystanie z usług Go2Market sp. z o.o. jest związane z gromadzeniem następujących informacji:
 • danych osobowych osób fizycznych zawierających w/w umowę, tj. imię i nazwisko, nazwę przedsiębiorstwa, dane kontaktowe (adres, numer telefonu itp.), numery identyfikacyjne (m.in. NIP i REGON), danych niezbędnych do rozliczeń, tj. numer rachunku bankowego, nazwa banku;
 • danych osobowych osób fizycznych będących przedstawicielami podmiotu zawierającego umowę ze Spółką, tj. imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej, numer telefonu), stanowisko.
Powyżej wymienione dane są podawane dobrowolnie, lecz ich podanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji postanowień umowy. W przypadku osób będących przedstawicielami Usługobiorcy ich podanie może być wymagane w celu prawidłowego wykonywania warunków umowy.
Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile Usługobiorca wyraził stosowną zgodę.

Podczas korzystania ze strony mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Usługobiorcy lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. uzyskana zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

 • art. 6 ust. 1. lit. b RODO tj. wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądania przed zawarciem umowy;

 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. interes prawny Administratora.

§ 5

Okres przechowywania danych

Dane osobowe gromadzone w celu zawarcia i wykonania warunków umowy są przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania. Jeśli przepisy prawa nie stanowią inaczej, są one przetwarzane przez cały okres trwania umowy. W uzasadnionych przypadkach może on zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń.

W przypadku podmiotów niebędących Usługobiorcami Go2Market sp. z o.o. dane te są przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi zapytania. Dane przekazane Spółce są przechowywane do momentu wycofania zgody na ich przechowywanie i przetwarzanie.

Dane osobowe kandydatów do pracy będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych- przez 1 rok.
§ 6

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe Usługobiorców wykorzystujemy w celu realizacji postanowień umowy. Są one przekazywane również zewnętrznym podmiotom będącym dostawcami usług, tj.:
 • dostawcy systemów płatności,
 • biuru księgowemu,
 • hostingodawcy,
 • dostawcy oprogramowania umożliwiającego prowadzenie działalności,
 • podmiotom zapewniającym system mailingowy,
 • dostawcy oprogramowania potrzebnego do obsługi konta sprzedażowego.
Dostawcy usług, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające), albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
Dane są przetwarzane na obszarze EOG, z zastrzeżeniem §9 pkt 5 Polityki Prywatności.

Dane osobowe są przetwarzane przez pracowników i współpracowników Administratora na podstawie nadanych upoważnień. Każda z osób, która została dopuszczona do przetwarzania danych osobowych została zapoznana z zasadami ochrony danych osobowych oraz zobowiązała się do zachowania w tajemnicy udostępnionych informacji.

Dane osobowe mogą zostać powierzone podmiotowi zewnętrznemu, który wspiera Administratora przy realizacji celów przetwarzania. Administrator korzysta z usług jedynie profesjonalnych podmiotów, którzy gwarantują wykonywanie usługi na najwyższym poziomie oraz zapewniają bezpieczeństwo powierzonych informacji.
§ 7

Prawo do informacji, edycji i usunięcia danych

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę, przysługuje prawo do:
 • uzyskania informacji na temat tych danych i uzyskania ich kopii (art. 15 RODO),
 • sprostowania danych (art. 16 RODO),
 • usunięcia danych, jeśli nie są one niezbędne do realizacji warunków umowy (art. 17 RODO),
 • wniesienia skargi do odpowiedniego organu ochrony danych osobowych w przypadku nieprawidłowości w zakresie przetwarzania danych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
 • ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 • przeniesienia danych (art. 20 RODO),
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (art. 7 ust. 3 RODO).
W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Spółka zaprzestanie ich przetwarzania lub odmówi spełnienia żądania nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Usługobiorcę uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach. Chęć skorzystania z usług Administratora po wycofaniu zgody na przetwarzanie danych jest związane z koniecznością ponownego wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.
§ 8

Przesyłanie danych osobowych poza granice UE

Administrator może korzystać z narzędzi podmiotów, które mają swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (dalej: EOG) lub które mogą przechowywać dane poza EOG. Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.

Administrator zastosuje wszelkie dostępne prawnie środki ochrony w celu zabezpieczenia przekazania tych danych. Do przekazywania danych poza EOG może dochodzić na podstawie wyjątków przewidzianych w art. 49 RODO, o ile maja zastosowanie warunki określne w tym artykule.

Informacje na temat stosowanych zabezpieczeń raz zakresu danych przesyłanych poza EGO można uzyskać kontaktując się z Administratorem.
§ 9

Profilowanie

Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.
§ 10

Działalność na portalach społecznościowych

Facebook

LikedIn

YouTube

Administrator prowadzi i zarządza kontami na serwisach społecznościowych w celu promowania produktów, usług oraz swojej działalności. W ramach tych działań administruje danymi osobowymi użytkowników portalów społecznościowych, którzy obserwują profile Administratora, w tym biorą udział w konkursach, wydarzeniach oraz prowadzą dialog zarówno z Administratorem jak i innymi użytkownikami za pośrednictwem kont zarządzanych przez Administratora.

Jeżeli użytkownik będzie chciał zakończyć przetwarzanie danych osobowych udostępnionych za pośrednictwem portali społecznościowych, powinien zaprzestać obserwowania profili Administratora, wykorzystując opcje wykorzystywane przez portal, np. kliknąć przycisk „Lubię to” na portalu Facebook.

Wszelkie prawa do znaków (w tym logo), prawa autorskie, prawa do baz danych oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej do treści strony internetowej oraz profili na portalach społecznościowych należą do Administratora.

Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie, korzystanie w jakiejkolwiek formie oraz powielanie, w całości lub w części, treści strony internetowej w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora oraz autora testu.

Treści prezentowane na stronie internetowej oraz profilach na portalach społecznościowych maja na celu promocję działalności Administratora. Wykorzystywanie materiałów w innym celu jest zabronione.

Materiały udostępnione na profilach społecznościowych Administratora są jego własnością bądź zostały udostępnione za zgodą autorów tych treści.

Użytkownik, który korzysta z profili na kontach społecznościowych Administratora oświadcza, że umieszczane przez niego Treści:

 1. nie będą nieodpowiednie. Treść uznawana jest za nieodpowiednią, gdy:

  1. stanowi plagiat, jest szkalująca, obraźliwa, napastliwa, nieprawdziwa, wprowadzająca w błąd, uwłaczająca, dyskryminująca, ma charakter groźby, nękania, wyraża uprzedzenia na tle rasowym lub seksualnym;

  2. zawiera elementy prześmiewcze, niekulturalne, obraźliwe, wyzwiska, nieprzyzwoite sugestie, przekleństwa;

  3. zawiera cytaty wypowiedzi innych użytkowników wyrwane z kontekstu w celu stworzenia nieprawdziwego lub negatywnego wrażenia;

  4. jest nieprzyzwoita, niecenzuralna lub ma charakter pornograficzny; lub

  5. stanowi naruszenie prawa do poufności lub prywatności innej osoby,

 2. nie przyniosą uszczerbku dla żadnych toczących się postępowań prawnych, o których użytkownik wie;

 3. nie będą zawierać oskarżeń o brak przyzwoitości ani osobistej krytyki skierowanych przeciwko pracownikom Administratora;

 4. z dużym prawdopodobieństwem nie będą: (i) powodowały strachu, niepewności ani niepokoju innej osoby, (ii) podżegać do naruszenia zasad współżycia społecznego; ani (iii) pobudzać do agresji lub nienawiści na tle rasowym lub religijnym,

 5. nie będą naruszać żadnych praw autorskich, znaków towarowych, patentów ani innych praw własności intelektualnej Administratora lub jakiejkolwiek osobie trzeciej;

 6. nie będą technicznie szkodliwe (włączając, w szczególności, wirusy komputerowe, bomby logiczne, konie trojańskie, robaki komputerowe, szkodliwe komponenty, uszkodzone dane lub inne złośliwe oprogramowanie, szkodliwe dane lub działania);

 7. nie będą stanowiły oferty, reklamy ani promocji żadnego produktu lub usługi ani też nie będą zawierały próśb o dotację lub wsparcie finansowe;

 8. nie będą stanowiły spamu ani nachalnej reklamy rozsyłanej pocztą;

 9. nie będą miały na celu podszywania się pod inną osobę ani innej nieprawdziwej prezentacji tożsamości użytkownika, jego przynależności lub pozycji;

 10. nie będą prezentowały ani zachęcały do zachowań, które mogłyby być uznane za przestępstwo, prowadzą do powstania odpowiedzialności cywilnej lub są sprzeczne z prawem.

Użytkownik może umieszczać na profilu Administratora odsyłacze do innych stron i podstron internetowych, jeżeli:

 1. treści lub odsyłacze do takich stron lub podstron internetowych nie naruszą żadnych zapisów Polityki prywatności;

 2. regulaminy korzystania z takich stron lub podstron internetowych dopuszczają umieszczenie odsyłaczy do nich;

 3. są one wyraźnie i widocznie oznaczone jako odsyłacze;

 4. treści stron lub podstron internetowych mają wyraźny związek z Treścią, przy której umieszczony zostaje odsyłacz; oraz

 5. odsyłacz nie powoduje automatycznego pobierania żadnych plików.

Administrator zastrzega, że wszelkie treści niezgodne z powyższymi zasadami, a przede wszystkim komentarze mające charakter:

 1. szkalujących, nieprawdziwych i wprowadzających w błąd;

 2. obraźliwych, znieważających lub zawierających groźby;

 3. niecenzuralnych lub o charakterze seksualnym;

 4. charakterze napastliwym, rasistowskich, seksistowskich, homofobicznych lub dyskryminujących jakąkolwiek religię lub inne grupy osób.

Będą niezwłocznie kasowane.

Bez wyraźnej zgody Administratora, Użytkownik nie jest uprawniony do ponownego umieszczania jakichkolwiek Treści lub innych materiałów lub aplikacji, które zostały uprzednio usunięte.

§ 11

Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej

W celu prawidłowego korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej i Usług świadczonych za jej pośrednictwem, niezbędne jest łącznie:

 1. połączenie z siecią Internet,

 2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,

 3. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookie’s,

 4. przy korzystaniu z Usługi Newsletter i Usługi formularza kontaktowego – posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej,

Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony internetowej i Usług w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Polityki prywatności, a także z dobrymi obyczajami.

W ramach korzystania ze Strony internetowej i Usług zabronione jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym, w szczególności podawania danych cudzych bez ich zgody a także dostarczanie wirusów, botów, robaków (z ang. bug) bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

Administrator informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.

Administrator informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa ust powyżej, korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Użytkownika, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania tego zagrożenia Administrator zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

Użytkownik jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie postanowień niniejszej, Polityki prywatności i Regulaminów, jak również zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich oraz praw własności intelektualnej Administratora oraz osób trzecich.

Użytkownik zobowiązuje się – przy korzystaniu z Usług Online i jeżeli to konieczne – do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym.

Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego aktualizowania swoich danych podanych podczas korzystania z Usług Online w każdym przypadku ich zmiany. Jeżeli Użytkownik nie wypełni tego obowiązku lub kiedy dopuści się jego nienależytego wykonania, wszystkie oświadczenia, faktury lub informacje wysyłane do Użytkownika przez Administratpra na dotychczasowo podane dane, w tym adresy elektroniczne, będą uważane za skutecznie doręczone.

Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania wszystkich materiałów przekazanych lub udostępnionych mu przez Administratora wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego (co dotyczy materiałów i treści przekazanych lub udostępnionych w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej) ), na następujących polach eksploatacji:

 1. wydruk na własne potrzeby korzystania z materiałów,

 2. zapis metodą cyfrową, np. na własnym dysku twardym,

 3. kopiowanie, powielanie na własne potrzeby.

Modyfikowanie, kopiowanie, przesyłanie, publiczne odtwarzanie oraz wszelkie wykorzystywanie tych treści do innych celów, a w szczególności do celów komercyjnych, wymaga wyrażenia uprzedniej, pisemnej zgody Administratora lub przez inny uprawniony podmiot.

§ 12

Odpowiedzialność

Administrator zastrzega, że treści zawarte w materiałach przekazanych lub udostępnionych Użytkownikowi w związku z korzystaniem ze Strony internetowej i świadczonych za jej pośrednictwem Usług Online mają charakter edukacyjny oraz informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek:

 1. korzystania z wspomnianych wyżej materiałów w sposób niezgodny z prawem lub z niniejszą Polityką Prywatności i Regulaminami,

 2. zablokowania dostępu Użytkownika do jakichkolwiek Usług Online z przyczyn nie leżących po stronie Administratora, w tym również ze względu na naruszenie przepisów prawa lub niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminów przez Użytkownika,

 3. wykorzystania przez Administratora danych oraz informacji udostępnianych w ramach świadczenia Usług Online w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych, itp.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakość przekazu i odbioru Usług Online, świadczonych za pośrednictwem Strony internetowej, uzależnioną od przepustowości sieci internetowej, indywidualnej konfiguracji komputera Użytkownika oraz czynników od Administratora niezależnych.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania osób trzecich, a stanowiące naruszenie postanowienia niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminów.

Administrator nie jest odpowiedzialny za żadne zdarzenia czy prezentowane treści na stronach internetowych należących do innych Administratorów, a których adresy zostały przedstawione przez Administratora. Użytkownik ma świadomość, że przechodząc na inną stronę internetową, nie jest ona zarządzana czy prowadzona przez Administratora i nie będzie miał roszczeń w stosunku o Administratora w związku z korzystaniem z tych stron.

§ 13

Własność intelektualna

Wszelkie utwory, opisy usług, znaki towarowe oraz inne materiały znajdujące się na Stronie internetowej stanowią własność intelektualną Administratora lub uprawnionych podmiotów trzecich. Ich wykorzystywanie bez zgody Administratora lub uprawnionych podmiotów trzecich będzie stanowić naruszenie praw autorskich.

Stronę internetową należy traktować jak każdy inny utwór podlegający ochronie prawno-autorskiej. Użytkownik nie ma prawa kopiować Strony internetowej za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Użytkownik zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Strony internetowej, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.

Wszystkie dostępne na Stronie internetowej znaki handlowe Administratora oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Użytkownik nie jest uprawniony do rozpowszechniania jakichkolwiek elementów znajdujących się na Stronie internetowej lub otrzymanych od Administratora materiałów w ramach świadczonych Usług Online w inny sposób, niż w granicach dozwolonego użytku osobistego w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy Prawo własności przemysłowej oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej oraz nie jest uprawniony do ich dalszej odsprzedaży.

Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Administratora bez jego uprzedniego, wyraźnego zezwolenia jest zabronione.

Uzyskując dostęp do Strony internetowej i świadczonych za jej pośrednictwem usług, Użytkownik nie nabywa jakichkolwiek praw, w tym w szczególności licencji do utworów, znaków towarowych i innych materiałów, z wyjątkiem wypadków wprost wskazanych w Polityce Prywatności i Regulaminach.
§ 14

Pliki cookies

Na stronie internetowej https://go2market.eu/ używane są znaczniki internetowe - pliki Cookie służące do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w celu analizowania ruchu na stronie. Korzystający z w/w witryny internetowej wyrażają zgodę na stosowanie Cookies poprzez konfigurację przeglądarki internetowej.
Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony). „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji Usługobiorców w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
Administrator wykorzystuje zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).
Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, w celu wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Usługobiorca korzysta ze Sklepu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Usługobiorcy lub czasie pozostawania na danej stronie.
Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem partnerów.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Zobacz jak wyłączyć mechanizm cookies:
Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
§ 10

Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo aktualizacji treści Polityki prywatności.

Administrator zastrzega sobie prawo do wycofania lub zmiany treści prezentowanych stronie bez uprzedzenia. Administrator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli z jakichkolwiek powodów niezależnych od Administratora Strona jest niedostępna w dowolnym czasie lub na dowolny okres.

Administrator zastrzega sobie prawo do okazjonalnego ograniczenia dostępu do niektórych części Strony w związku z pracami konserwacyjnymi lub aktualizacją Strony.

Polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 02.01.2024.

W sprawach nieregulowanych w Polityce prywatności, a dotyczących jego przedmiotu oraz z przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Polityki prywatności z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Polityki zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności:

 1. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,

 2. ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,

 3. ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianach w Kodeksie cywilnym,

 4. ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej UŚUDE),

 5. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Potrzebujesz wsparcia w sprzedaży na Amazonie?

Porozmawiamy o tym, jakie masz potrzeby, problemy i plany związane ze sprzedażą na Amazonie. Ustalimy, czy jesteśmy w stanie Ci pomóc.

Podczas rozmowy:

 • zadamy kilka pytań, aby dowiedzieć się więcej o Twojej firmie i produktach,

 • odpowiemy na Twoje pytania,

 • wspólnie ustalimy ewentualny kolejny krok.


  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych jest Go2Market Sp. z o.o., który będzie przetwarzał dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatnosci.

  © 2023 Go2Market. Wszystkie prawa zastrzeżone. Amazon, Amazon Advertising, and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc., or its affiliates.