/ Polityka prywatności

Polityka Prywatności

witryny internetowej Go 2 Market.eu

§ 1

Cel polityki prywatności

Celem polityka prywatności Go2Market Sp. z o.o. jest określenie zasad przetwarzania danych osobowych. Dotyczy ona danych, które są przetwarzane przez spółkę w związku z zawarciem przez Usługobiorcę (kontrahenta) umowy z Go2Market (Administratorem), której przedmiotem jest korzystanie przez niego z usług wsparcia sprzedaży na Amazon i usług towarzyszących. Ogólne warunki współpracy zostały określone w umowie świadczenia usług doradczych.
§ 2

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Go2Market spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Groblicach, ul. Kasztanowa 7, 55-010 Groblice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000950476.
§ 3

Podstawa i cele przetwarzania danych osobowych

Podstawę przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy jest dobrowolnie udzielona przez niego zgoda. Dane osobowe Usługobiorców Go2Market są przetwarzane w następujących celach:
 • zawarcia umowy świadczenia usług doradczych oraz wykonania jej postanowień;
 • wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych oraz rachunkowych ciążących na spółce;
 • realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów spółki, tj. utrzymywania kontaktu z Usługobiorcą, obsługa złożonego przez Ciebie zapytania, wniosku lub rozpatrzenia reklamacji i komunikacji z Tobą w tym zakresie; (iii) zapobiegania oszustwom, w tym weryfikacja Usługobiorców w publicznych rejestrach; (iv) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • w innych celach na które wyraziłeś swoją zgodę (podstawą przetwarzania danych osobowych w przypadkach opisanych powyżej jest dobrowolnie udzielona przez Ciebie zgoda).
§ 4

Kontakt z Administratorem

/ Polityka prywatności
Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności Go2Market sp. z o.o. należy kierować w formie:
 • elektronicznej na adres poczty e-mail: hallo@go2market.eu
 • pisemnej na adres: Go2Market Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 7, 55-010 Groblice.
§ 5

Cel i zakres zbierania danych

Zawarcie umowy i korzystanie z usług Go2Market sp. z o.o. jest związane z gromadzeniem następujących informacji:
 • danych osobowych osób fizycznych zawierających w/w umowę, tj. imię i nazwisko, nazwę przedsiębiorstwa, dane kontaktowe (adres, numer telefonu itp.), numery identyfikacyjne (m.in. NIP i REGON), danych niezbędnych do rozliczeń, tj. numer rachunku bankowego, nazwa banku;
 • danych osobowych osób fizycznych będących przedstawicielami podmiotu zawierającego umowę ze Spółką, tj. imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres poczty elektronicznej, numer telefonu), stanowisko.
Powyżej wymienione dane są podawane dobrowolnie, lecz ich podanie jest niezbędne do zawarcia i realizacji postanowień umowy. W przypadku osób będących przedstawicielami Usługobiorcy ich podanie może być wymagane w celu prawidłowego wykonywania warunków umowy.
Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile Usługobiorca wyraził stosowną zgodę.
Po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne, w tym kierowanych w wyniku profilowania, o ile Usługobiorca wyraził stosowną zgodę.
Podczas korzystania ze strony mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Usługobiorcy lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
§ 6

Okres przechowywania danych

Dane osobowe gromadzone w celu zawarcia i wykonania warunków umowy są przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania. Jeśli przepisy prawa nie stanowią inaczej, są one przetwarzane przez cały okres trwania umowy. W uzasadnionych przypadkach może on zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń. W przypadku podmiotów niebędących Usługobiorcami Go2Market sp. z o.o. dane te są przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi zapytania. Dane przekazane Spółce są przechowywane do momentu wycofania zgody na ich przechowywanie i przetwarzanie.
§ 7

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe Usługobiorców wykorzystujemy w celu realizacji postanowień umowy. Są one przekazywane również zewnętrznym podmiotom będącym dostawcami usług, tj.:
 • dostawcy systemów płatności,
 • biuru księgowemu,
 • hostingodawcy,
 • dostawcy oprogramowania umożliwiającego prowadzenie działalności,
 • podmiotom zapewniającym system mailingowy,
 • dostawcy oprogramowania potrzebnego do obsługi konta sprzedażowego.
Dostawcy usług, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające), albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
Dane są przetwarzane na obszarze EOG, z zastrzeżeniem §9 pkt 5 Polityki Prywatności.
§ 8

Prawo do informacji, edycji i usunięcia danych

Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę, przysługuje prawo do:
 • uzyskania informacji na temat tych danych i uzyskania ich kopii (art. 15 RODO),
 • sprostowania danych (art. 16 RODO),
 • usunięcia danych, jeśli nie są one niezbędne do realizacji warunków umowy (art. 17 RODO),
 • wniesienia skargi do odpowiedniego organu ochrony danych osobowych w przypadku nieprawidłowości w zakresie przetwarzania danych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
 • ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 • przeniesienia danych (art. 20 RODO),
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (art. 7 ust. 3 RODO).
W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Spółka zaprzestanie ich przetwarzania lub odmówi spełnienia żądania nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Usługobiorcę uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach. Chęć skorzystania z usług Administratora po wycofaniu zgody na przetwarzanie danych jest związane z koniecznością ponownego wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.
§ 9

Pliki cookies

Na stronie internetowej https://go2market.eu/ używane są znaczniki internetowe - pliki Cookie służące do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w celu analizowania ruchu na stronie. Korzystający z w/w witryny internetowej wyrażają zgodę na stosowanie Cookies poprzez konfigurację przeglądarki internetowej.
Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony). „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.
Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji Usługobiorców w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
Administrator wykorzystuje zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).
Pliki cookies mogą być również wykorzystywane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, w celu wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Usługobiorca korzysta ze Sklepu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Usługobiorcy lub czasie pozostawania na danej stronie.
Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
§ 10

Postanowienia końcowe

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Potrzebujesz wsparcia w sprzedaży na Amazonie?

Porozmawiamy o tym, jakie masz potrzeby, problemy i plany związane ze sprzedażą na Amazonie. Ustalimy, czy jesteśmy w stanie Ci pomóc.

Podczas rozmowy:

 • zadamy kilka pytań, aby dowiedzieć się więcej o Twojej firmie i produktach,

 • odpowiemy na Twoje pytania,

 • wspólnie ustalimy ewentualny kolejny krok.


  © 2023 Go2Market. Wszystkie prawa zastrzeżone. Amazon, Amazon Advertising, and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc., or its affiliates.